Wiltech-leveringsvoorwaarden

Onze algemene voorwaarden…
Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wiltech.eu

LEVERINGSVOORWAARDEN:
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wiltech.eu en op alle met Wiltech.eu aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Wiltech.eu ingestemd is.
1.5 De internetsite van Wiltech.eu richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Wiltech.eu in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Wiltech.eu behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Wiltech.eu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.9 Als wij het vermoeden hebben dat er enige vorm van oplichting in het spel is, doen wij aangifte bij de politie.
2.0 Eenmaal verzonden bestellingen die niet afgeleverd kunnen worden, en weer retour naar ons komen, zijn wij genoodzaakt om of uw order te annuleren en uw aankoopbedrag te retourneren, of genoodzaakt om nogmaals de verzendkosten te betalen.
Voor buitenland geldt ten aller tijde, dat wij maar 1 maal uw bestelling gaan afleveren, kan dat door wat voor reden niet (adres onbekend, persoon niet bekend, niet afleverbaar) dan wordt uw order geannuleerd, en uw aankoopbedrag geretourneerd.
In het ergste geval zijn wij genoodzaakt om de zaak te onderzoeken, en indien nodig maatregelen te treffen.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
2.6 Koper en Wiltech.eu komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Wiltech.eu zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wiltech.eugarandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Wiltech.eu in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
3.5 Bij eventuele prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, dus hier zijn geen kosten voor de klant verschuldigd.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via Ideal.
Wiltech.eu kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Wiltech.eu
4.2 In het geval door Wiltech.eu een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Wiltech.eu als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Wiltech.eu bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd.
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Wiltech.eu ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Wiltech.eu kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 21 werkdagen gecrediteerd. De term “voorradig” betekend dat het produkt op voorraad is bij onze leverancier, echter is dit een momentopname, wij krijgen 1 maal per werkdag de levertijden door, dus het is altijd mogelijk dat uw produkt tijdelijk niet voorradig is, echter word deze weer spoedig aangevuld. Wij werken namelijk niet met realtime voorraad beheer.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Leveringen kunnen uit het buitenland geleverd worden. Op de packlist kan een ander bedrag staan dan dat u er uiteindelijk voor betaald heeft.
Deze kosten kunnen varieren. U betaald echter nooit te veel bij ons, u betaald wat in de webshop staat aangegeven.
5.7 Omdat veel artikelen uit het buitenland komen, kunnen er invoerrechten moeten worden betaald. Omdat wij diverse afspraken hebben met verschillende fabrikanten, kunnen deze gereduceerd worden. Moet er echter wel worden betaald, neem dan contact met ons op.
5.8 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.9 U kunt uw geplaatste order nog annuleren totdat wij een email sturen met de tekst ” Bestelling wordt verwerkt”. Na deze email is het niet meer mogelijk om een bestelling te annuleren, het produkt wordt dus naar u verzonden. U kunt echter altijd gebruik maken van punt 6. Datum en tijd van de verzonden email dient als tijdstip.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn de volgende produkten, of delen daarvan uitgezonderd:
– tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
– duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– snel kunnen bederven of verouderen;
– van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
– van artikelen die om hygiënische redenen niet retour gestuurd kunnen worden, gedacht kan worden aan massagestaaf, oortelefoon, koptelefoons.
– Batterijen, geheugenkaarten, LED’s, lampen

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Wiltech.eu zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
6.4 De retourkosten zijn altijd voor de koper. Het risico van verzenden is voor de koper, u kunt als u er zeker van wilt zijn dat het aankomt, het beter versturen “met retour handtekening”. het beste is ook om er even “alleen woonadres” op het paket te vermelden. Zoekgeraakte retourzendingen kunt u melden bij PostNL. U dient dan wel de Track en Trace code te overleggen.
6.5 Het produkt dient in de originele verpakking te worden verstuurd, met alles wat in de verpakking zat toen het aangeschaft was, dus ook alle plastic zakjes en karton. Het produkt dient eventueel weer verkoopbaar te zijn, en wij accepteren geen retourzendingen die naar sigaretten, pijp of sigarenrook ruikt. Het produkt wordt dan weer per omgaande terug gezonden.
6.6 Na deze 14 dagen kunt u het produkt niet meer ruilen of retourneren, dan is de koopovereenkomst een feit.
6.7 Mocht er door wat voor reden dan ook, na de14 dagen zichttermijn, uw aankoopbedrag retour moeten gegeven, dan wordt dit in het account van de klant gezet. Wij storten dus na de 14 dagen uw geld niet terug op uw rekening, maar blijft in uw account staan voor maximaal 1 jaar. (Uiteraard geldt dit niet binnen de zichttermijn, dan krijgt u binnen 14 dagen uw geld terug gestort.)
U kunt dit bedrag dus gebruiken om opnieuw een aankoop te doen. Is het bedrag hoger dan het bedrag dat in uw account staat, dan komt er automatisch een restbedrag uit, wat dan nog voldaan moet worden.
6.8 Onderzoekkosten: Als blijkt dat een product wordt terug gestuurd als zijnde “defect” dan wordt deze op de aangegeven gebreken gecontroleerd. Mocht blijken dat deze toch goed functioneert, dan worden daar onderzoekkosten voor in rekening gebracht a € 25,00
De kosten voor het terug sturen van een, wat achteraf blijkt, een goed produkt is, is in deze prijs inbegrepen.
6.9 Herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten en niet voor voor bedrijven

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Wiltech.eu garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Wiltech.eu is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Wiltech.euWiltech.eu is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe dan wel indirecte schade en omzetderving. Het gebruik van electronische apparatuur is op eigen risico.
8.5 Indien Wiltech.eu, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Wiltech.eu of de fabrikant zijn verricht;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De Koper is gehouden Wiltech.eu te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Wiltech.eu mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Wiltech.eu te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Wiltech.eu zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Wiltech.eu niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Wiltech.eu, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.
11.1 Wiltech.eu zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Wiltech.eu neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links
13.1 De site van Wiltech.eu kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze sites heeft Wiltech.eu geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Foto’s en afbeeldingen
14.1 Foto’s / afbeeldingen op de website dienen als indicatie. Het kan voorkomen dat het zelfde product in een ander doosje geleverd word. Ook kleuren dienen als indicatie, en is ook afhankelijk van de instellingen van de gebruiker. Daardoor kan er geen retourrecht plaats vinden als er kleine verschillen zich voordoen in kleur, en als het zelfde product in een ander verpakking word geleverd.

15. Uw rechten
15.1 U kunt altijd aan Wiltech.eu vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Wiltech.eu vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Wiltech.eu zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Wiltech.eu hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.


Privacy Statement AVG 25 Mei 2018

 

Privacy Statement

Mobile Interactive Services NLD, gevestigd aan Desertosingel 89 2909PA Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Webshop:
www.wiltech.eu
Desertosingel 89
2909PA Capelle aan den IJssel
+31 840033475

M.Eikenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Mobile Interactive Services NLD Hij/zij is te bereiken via privacy-avg@mobile-interactive-services.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mobile Interactive Services NLD verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy-avg@mobile-interactive-services.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mobile Interactive Services NLD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Mobile Interactive Services NLD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben

voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Mobile Interactive Services NLD) tussen zit. Mobile Interactive Services NLD gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma’s

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens blijven bewaard, totdat u zelf aangeeft dat deze gewijzigd, dan wel verwijderd dienen te worden. Echter kan het gebeuren na bijvoorbeeld na een crash van een computer, dat de gegevens onverwijld verloren zijn gegaan. U kunt contact opnemen met de webshop hierboven om uw gegevens uit ons bestand verwijderd te krijgen. Let wel, eenmaal verwijderde gegevens kunnen niet meer hersteld worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mobile Interactive Services NLD gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mobile Interactive Services NLD gebruikt cookies met een puur technische

functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook

gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat

gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming

gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mobile Interactive Services NLD en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy-avg@mobile-interactive-services.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mobile Interactive Services NLD wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mobile Interactive Services NLD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy-avg@mobile-interactive-services.nl

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Mobile Interactive Services NLD analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te

stemmen op uw voorkeuren.

Mobile Interactive Services NLD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel Bewaartermijn Reden Verwijdering door:
Account inlog oneindig doen van bestelling Webshop
Personalia oneindig bestelling afleveren Webshop
Adres oneindig bestelling afleveren Webshop
Nieuwsbrief oneindig aanmelding nieuwsbrief webshop
Telefonisch contact geen Geen reden tot bewaren niet van toepassing

 

Mobile Interactive Services NLD verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mobile Interactive Services NLD blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Bedrijf Cookienaam Functie Bewaartermijn
Google Analytics _utma Analytische cookie 2 jaar
Facebook C_user Analytische cookie 2.5 maanden
Facebook Datr Content 2 jaar
Facebook FR Content 2.5 maanden
Facebook PL Content 3 maanden
Facebook SB Content 26 maanden
Facebook XS Content 3.5 maanden
Google.com 1P-JAR Content 1 Maand
Google.com APISID Content 2 jaar
Google.com HSID Content 2 jaar
Google.com NID Content 6 maanden
Google.com OGPC Content 2 maanden
Google.com SAPISID Content 2 jaar
Google.com SID Content 2 jaar
Google.com SIDCC Content 3 maanden
Google.com SSID Content 2 jaar
www.google.com OTZ Content 1 maand
Wiltech.eu PHPSESSID Content Einde sessie
Wiltech.eu _GA Content 22 maanden
Wiltech.eu _GAT_shop Content 1 minuut
Wiltech.eu _GID Content 1 dag, 14 minuten
www.wiltech.eu acceptCookies Content 7 weken
www.wiltech.eu ind_last_visited_wiltech Content 14 dagen, 7 minuten

 

Als u nog vragen omtrent onze privacy statement, kunt u altijd even contact opnemen met ons.

 

 


Privacy policy 

Wiltech.eu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wiltech.eu zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden beschikbaar stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Wiltech.eu gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar ons.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Wiltech.eu verkoopt uw gegevens niet.

Wiltech.eu zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Wiltech.eu, dan kunt u een e-mail sturen via de contactpagina. Onze medewerkers helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

SSL veiligheidscertificaat

Wij krijgen steeds meer vragen over de veiligheid op onze website. Uit de media heeft u kunnen vernemen dat veiligheids certificaten uitgegeven door het bedrijf DigiNotar zijn bewerkt en dus niet meer veilig zijn bevonden. Deze certificaten zijn nu door een andere leverancier geleverd, en zo worden alle websites weer veilig.
Onze website maakt en maakte GEEN gebruik van een SSL certificaat van DigiNotar, onze certificaat komt van het gerenommeerde bedrijf GeoTrust. Uw gegevens zijn, en waren dus altijd veilig. Nederlandse webshops zijn verplicht om, als er gevraagd wordt naar persoonlijke gegevens ( naam, afleveradres e.d.) om dit beveiligd te doen. U kunt dit zien, afhankelijk van uw browser, door bv een groene balk, een slotje onderin de browser, of juist in de adresbalk.

Uw gegevens zijn dus veilig!

 

Cookiewet 1 Juni 2012:

Sinds 1 Juni 2012 zijn wij verplicht te melden dat we gebruik maken van functionele cookies.

Wat zijn functionele cookies? Dat zijn cookies die nodig zijn voor het bestelproces van de webshop, dus bijvoorbeeld de winkelwagen. Als we geen cookies zouden gebruiken, zou uw winkelwagen, als u van pagina veranderd, weer leeg raken. Ook voor de verdere afhandeling van het bestelproces is dit nodig.

Tracking cookies.

Tracking cookies, zijn cookies die grote adverteerders gebruiken om uw gangen na te gaan. Aangezien wij geen grote adverteerder zijn, geen advertenties hebben, maken wij geen gebruik van tracking cookies. Kortom, ook na 1 juni 2012 is uw privacy nog steeds goed voor elkaar in onze webshop.

Laatste wijziging: 30-05-2012